بازدهی

در مورد خواب چقدر می دانیم؟

Posted on

چرا ما می خوابیم؟ آیا میزانی که می خوابیم کافی ست؟ زیاد است یا کم است؟ چگونه خواب خودمان را تنظیم کنیم؟ اصلا چرا باید به موضوع خواب آنقدر فکر کرد؟ این چند وقت در مورد پاسخِ این پرسش ها با علی اکبر و دوست دیگری زیاد گفتگو داشتیم. می خواهم خلاصه ای از آنچیزی […]

بازدهی

اندر مزایای سیگار کشیدن – تیز کردن اره برقی با چاقو تیزکن – بازدهی

Posted on

دو نفر را مقایسه کنید، یکی که دائما بدون وقفه و استراحت کار می کند و دیگری که در زمان های مشخصی برای آسیب زدن به بدنش دست از کار می کشد. در پایان روز اگر کار ثابتی را به هر دو محول کرده باشیم به احتمال بیشتر ممکن است فرد دوم کار را بیشتر به […]