روزنگاشته ها

قبیله ی کتابخواران

Posted on

در حدود یک سال است که هر دو هفته یک بار، جلسات کتابخوانی را در شرکت سوئومیران برگزار می کنیم که شاید هر ارائه مطالبی مفیدی باشد که ما را به تفکر عمیق وا دارد. اسم گروه کوچکمان را قبیله کتابخواران نهادیم که معنای یادگیری عمیق را القا کنیم. بعد از جشن یک سالگی گروه […]